قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / صفحه نخست / هر آنچه در مورد اعداد به زبان انگلیسی میخواهید بدانید را بیابید

هر آنچه در مورد اعداد به زبان انگلیسی میخواهید بدانید را بیابید

English numbers

اعداد اصلی (یک، دو، سه،…) صفت هایی هستند که به کمیت اشاره دارند و اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم،…) به پراکندگی بر می گردند.

The cardinal numbers (one, two, three, etc.) are adjectives referring to quantity, and the ordinal numbers (first, second, third, etc.) refer to distribution.

Number

Cardinal

Ordinal

۱

One  یک

First اول

۲

Two دو

Secondدوم

۳

Threeسه

Thirdسوم

۴

Fourچهار

Fourthچهارم

۵

Fiveپنج

Fifthپنجم

۶

Sixشش

Sixthششم

۷

Sevenهفت

Seventh هفتم

۸

Eightهشت

Eighthهشتم

۹

Nine نه

Ninthنهم

۱۰

Tenده

Tenthدهم

۱۱

Elevenیازده

Eleventhیازدهم

۱۲

Twelveدوازده

Twelfthدوازدهم

۱۳

Thirteenسیزده

Thirteenthسیزدهم

۱۴

Fourteenچهارده

Fourteenthچهاردهم

۱۵

Fifteenپانزده

Fifteenthپازدهم

۱۶

Sixteenشانزده

Sixteenthشانزدهم

۱۷

Seventeenهفده

Seventeenthهفدهم

۱۸

Eighteenهجده

Eighteenthهجدهم

۱۹

Nineteenنوزده

Nineteenthنوزدهم

۲۰

Twentyبیست

Twentiethبیستم

۲۱

twenty-oneبیست و یک

twenty-firstبیست و یکم

۲۲

twenty-twoبیست و دو

twenty-secondبیست و دوم

۲۳

twenty-threeبیست و سه

twenty-thirdبیست و سوم

۲۴

twenty-fourبیست و چهار

twenty-fourthبیست و چهارم

۲۵

twenty-five بیست و پنج

twenty-fifthبیست و پنجم

۲۶

twenty-six بیست و شش

twenty-sixthبیست و ششم

۲۷

twenty-seven بیست و هفت

twenty-seventhبیست و هفتم

۲۸

twenty-eight بیست و هشت

twenty-eighthبیست و هشتم

۲۹

twenty-nineبیست و نه

twenty-ninthبیست ونهم

۳۰

Thirtyسی

Thirtiethسی ام

۳۱

thirty-oneسی و یک

thirty-firstسی و  یکم

۴۰

Fortyچهل

Fortiethچهلم

۵۰

Fiftyپنجاه

Fiftiethپنجاهم

۶۰

Sixtyشصت

Sixtiethشصتم

۷۰

Seventy هفتاد

Seventiethهفتادم

۸۰

Eightyهشتاد

Eightiethهشتادم

۹۰

Ninetyنود

Ninetiethنودم

۱۰۰

one hundredصد

Hundredthصدم

۵۰۰

five hundredپانصد

five hundredthپانصدم

۱,۰۰۰

one thousandهزار

Thousandthهزارم

۱,۵۰۰

one thousand five hundred, or fifteen hundredهزار و پانصد

one thousand five hundredthهزار و پانصدم

۱۰۰,۰۰۰

one hundred thousandصد هزار

hundred thousandthصد هزارم

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

one millionیک میلیون

one billion یک میلیارد

Millionthیک میلیونم

Billionth یک میلیاردم

EXAMPLES

  • There are twenty-five people in the room.

بیست و پنج نفر در اتاق وجود دارند.

  • He was the fourteenth person to win the award.

او چهلمین نفری بود که جایزه را برد.

  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.

ششصد هزار نفر بعد از زلزله بی خانمان شدند.

  • I must have asked you twenty times to be quiet.

باید بیست بار ازت می خواستم تا ساکت شی.

  • He went to London for the third time this year.

او برای سومین بار امسال به لندن رفت.

 

READING DECIMALS

خواندن اعداد اعشاری

اعداد اعشاری انگلیسی را اینگونه میخوانیم که نقطه ی اعشار را point خوانده و سپس هر کدام از اعداد را جدا جدا می خوانیم. پول اینگونه خوانده نمی شود.

Read decimals aloud in English by pronouncing the decimal point as “point”, then read each digit individually. Money is not read this way.

توجه داشته باشید که خواندن اعداد اعشاری در زبان انگلیسی و فارسی بسیار متفاوت است.

Written

Said

۰٫۵

point fiveپنج دهم

۰٫۲۵

point two fiveبیست و پنج صدم

۰٫۷۳

point seven threeهفتاد و سه صدم

۰٫۰۵

point zero fiveپنج صدم

۰٫۶۵۲

point six five two ششصد و پنجاه و دو هزارم

۲٫۹۵

two point nine fiveدو ممیز نود و پنج صدم

خواندن کسرها

READING FRACTIONS

Read fractions using the cardinal number for the numerator and the ordinal number for the denominator, making the ordinal number plural if the numerator is larger than 1. This applies to all numbers except for the number 2, which is read “half” when it is the denominator, and “halves” if there is more than one.

برای خواندن کسر ها از اعداد اصلی برای صورت کسر و از اعداد ترتیبی برای مخرج کسر استفاده کنید. اگر صورت کسر بزرگتر از ۱ است، عدد ترتیبی را جمع ببندید. این برای تمام اعداد صدق می کند به جز عدد ۲ که half  خوانده می شود وقتی در مخرج باشد و اگر بیشتر از یک باشد halves خوانده می شود.

Written

Said

۱/۳

one third یک سوم

۳/۴

three fourthsسه چهارم

۵/۶

five sixthsپنج ششم

۱/۲

one halfیک دوم

۳/۲

three halvesسه دوم

 

PRONOUNCING PERCENTAGES

تلفظ درصد ها

Percentages are easy to read aloud in English. Just say the number and then add the word “percent”.

گفتن درصد ها در زبان انگلیسی بسیار ساده است. فقط عدد را بگویید و سپس لغت درصد را اضافه کنید.

Written

Pronounced

۵%

five percentپنج درصد

۲۵%

twenty-five percentبیست و پنج درصد

۳۶٫۲۵%

thirty-six point two five percent

سی و شش ممیز بیست و پنج صدم درصد

۱۰۰%

one hundred percentصد درصد

۴۰۰%

four hundred percentچهارصد درصد

READING SUMS OF MONEY

خواندن مقادیر پول

To read a sum of money, first read the whole number, then add the currency name. If there is a decimal, follow with the decimal pronounced as a whole number, and if coinage has a name in the currency, add that word at the end.

برای خواندن مقادیر پول ابتدا تمام عدد را بخوانید سپس واحد پول را اضافه کنید. اگر ععدی اعشاری وجود دارد، اعشار را به عنوان یک عدد کامل بخوانید و اگر پول خرد آن در واحد پول دارای نامی است، آن کلمه را در آخر جمله اضافه کنید.

Written

Spoken

۲۵$

twenty-five dollarsبیست و پنج دلار

۵۲€

fifty-two eurosپنجاه و دو یورو

۱۴۰₤

one hundred and forty poundsصد و چهل پوند

$۴۳٫۲۵

forty-three dollars and twenty-five cents

shortened to

(forty-three twenty-five” in everyday speech)

چهل و سه دلار و بیست و پنج سنت

€۱۲٫۶۶

twelve euros sixty-six

دوازده و شصت و شش یورو

₤۱۰٫۵۰

ten pounds fifty ده و پنجاه پوند

PRONOUNCING MEASUREMENTS

گفتن اندازه ها

Just read out the number, followed by the unit of measurement, which will often be abbreviated in the written form.

فقط عدد را همراه با واحد اندازه گیری بخوانید که اغلب در حالت نوشتاری خلاصه می شود.

Written

Spoken

۶۰m

sixty metersشصت متر

۲۵km/h

twenty-five kilometers per hour

بیست و پنج کیلومتر بر ساعت

۱۱ft

eleven feetیازده پا

۲L

two litersدو لیتر

۳tbsp

three tablespoonsسه قاشق غذاخوری

۱tsp

one teaspoonیک قاشق غذاخوری

PRONOUNCING YEARS

خواندن سال ها در زبان انگلیسی

Reading years in English is relatively complicated. In general, when the year is a four digit number, read the first two

digits as a whole number, then the second two digits as another whole number. There are a few exceptions to this rule. Years that are within the first 100 years of a new millennium can be read as whole numbers even though they have four digits, or they can be read as two two-digit numbers. Millennia are always read as whole numbers because they would be difficult to pronounce otherwise. New centuries are read as whole numbers of hundreds. We do not use the word “thousand”, at least not for reading years within the past 1000 years.

Years that have just three digits can be read as a three digit number, or as a one digit number followed by a two-digit number. Years that are a two digit number are read as a whole number. You can precede any year by the words “the year” to make your meaning clear, and this is common for two and three digit years. Years before the year 0 are followed by BC, pronounced as two letters of the alphabet.

Interestingly, these rules apply to reading street addresses as well.

خواندن سال ها در زبان انگلیسی معمولا با خواندن دو تا دو تای اعداد صورت می گیرد. سال های چهار رقمی شامل دو عدد کامل دو رقمی می شوند. سال هایی که شامل هزاره ها می شوند را می توان هم به صورت دوتایی و هم به صورت یک عدد چهار رقمی کامل خواند. مانند هزاره ی ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰٫

اگر عدد سال مورد نظر سه رقمی باشد می توان آن را به صورت یک عدد سه رقمی کامل خواند و یا می توان عدد اول را یک رقمی و عدد دوم را دو رقمی در نظر گرفت.

اگر سالی دو رقمی باشد آن را به صورت یک عدد دو رقمی خوانده و برای اینکه با اعداد دیگر اشتباه گرفته نشود از کلمه ی “سال” پیش از آن استفاده می کنیم.

سال های قبل از سال ۰ را همراه با BC تلفظ می کنیم.

به طور جالبی این قوانین در خواندن آدرس های خیابان ها نیز به کار برده می شود.

 

Written

Spoken

۲۰۱۴

twenty fourteen or two thousand fourteen

دو هزار و چهارده

۲۰۰۸

two thousand eightدو هزار و هشت

۲۰۰۰

two thousandدو هزار

۱۹۴۴

nineteen forty-four

هزار و نهصد و چهل و چهار

۱۹۰۸

nineteen o eightهزار و نهصد و هشت

۱۹۰۰

nineteen hundredهزارو نهصد

۱۶۰۰

sixteen hundredهزار و ششصد

۱۲۵۶

twelve fifty-sixهزار و دویست و پنجاه و شش

۱۰۰۶

ten o sixهزار و شش

۸۶۶

eight hundred sixty-six or eight sixty-six

هشتصد و شصت شش

۲۵

twenty-fiveبیست و پنج

۳۰۰۰ BC

three thousand BC

سال سه هزار قبل از میلاد مسیح

۳۲۵۰ BC

thirty two fifty BC

سال سه هزار و دویست و پنجاه قبل از میلاد مسیح

HOW TO SAY 0

روش گفتن ۰

There are several ways to pronounce the number 0, used in different contexts. Unfortunately, usage varies between different English-speaking countries. These pronunciations apply to American English.

راه های مختلفی برای ادای رقم ۰ در متون مختلفی وجود دارد. متاسفانه کاربرد آن در بین کشور های انگلیسی زبان متفاوت است.

 

 این تلفظ ها در انگلیسی امریکایی اجرا می شود.

Pronunciation

Usage

Zero

صفر

Used to read the number by itself, in reading decimals, percentages, and phone numbers, and in some fixed expressions.

برای خواندن خود عدد، در خواندن اعداد اعشاری، درصد ها و شماره تلفن ها و برخی از اصطلاحات

(o (the letter name

اُ

Used to read years, addresses, times and temperatures

در خواندن سال ها، آدرس ها، زمان ها و آدرس ها استفاده می شود. 

Nil

هیچ

Used to report sports scores

در گزارش امتیازات یازی های ورزشی استفاده می شود.

EXAMPLES

Written

Said

۳٫۰۴+۲٫۰۲=۵٫۰۶

Three point zero four plus two point zero

two makes five point zero six.

سه ممیز چهار صدم به علاوه ی دو ممیز

دو صدم برابر است با پنج ممیز شش صدم.

There is a 0% chance of rain.

There is a zero percent chance of rain.

صفر درصد شانس باریدن باران وجود دارد.

The temperature is -20⁰C.

The temperature is twenty degrees below zero.

دما ی هوا بیست درجه زیر صفر است.

You can reach me at 0171 390 1062.

You can reach me at zero one seven one,

three nine zero, one zero six two

می توانی از طریق شماره۰۱۷۱ ۳۹۰ ۱۰۶۲

به من دسترسی داشته باشی. 

I live at 4604 Smith Street.

I live at forty-six o four Smith Street

من در پلاک ۴۶۰۴ خیابان اسمیت زندگی می کنم.

He became king in 1409.

He became king in fourteen o nine.

او در سال هزار و چهارصد و نه به پادشاهی رسید.

I waited until 4:05.

I waited until four o five.

من تا ساعت چهار و پنج دقیقه صبر کردم.

The score was 4-0.

The score was four nil.

نتیجه چهار هیچ بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *